ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดนาปะขอ
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2547
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555