ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549