ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2554