ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดวังกระชัน
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533