ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดวังเรือน
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2532