ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนศึกษาลัย
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2555
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
212 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553