ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดน้ำคบ
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546