ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2507
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2503
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2537
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2534
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2358