ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2549
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554