ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านด่านโง
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558