ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสระประดู่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2548
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560