ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559