ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2533