ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาวังแหน
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528