ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้าน กม.35
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558