ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าสวาย
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 306/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547