ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเขาพลวง
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2529
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538