ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556