ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2552