ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย)
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2545
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2542