ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารเรียน
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2523
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2530
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560