ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2561
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2523