ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546