ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2525
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559