ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาเลา
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 0