ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.99
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536