ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537