ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโนนราษีวิทยา
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2544
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2546
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544