ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านส้มป่อย
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักนักเรียน
หอนอนจุ 12 คน
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2558