ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแม่กะไน
อาคารเรียน
ม.ส.5/36
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2548
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2548