ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
005
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2545
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537