ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2518
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 0
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550