ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2546
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2534
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2523
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555