ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
อาคารเรียน
CS217
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
208
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2558