ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
อาคารเรียน
วันครู
ปีที่สร้าง 2504
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
212 ล/57-ข
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2509
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2561
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2535
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557