ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559