ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2518
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2548
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2520
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559