ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2516
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554