ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2502
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2505
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2508
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2512
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2504
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2524
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2546