ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสันติการาม
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557