ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530