ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537