ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537