ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2480
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2481
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2497
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
318 ล/55-ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2505
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2505
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2508
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2485
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2496
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2501
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
324 ล/55-ก
ปีที่สร้าง 2559
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2496
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2549
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2485
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2485
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2485
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2510
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปีที่สร้าง 2496
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2511
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2498
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2511
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สระว่ายน้ำ
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
โรงยิม
ปีที่สร้าง 2526
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2484
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2516
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540