ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวังโป่ง
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2540
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2545
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2561
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546