ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำจำ
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 0
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536