ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2530