ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2500
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2555
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2563
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562