ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสัน
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2517
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2514
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2557
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2546
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2515
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538