ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเมืองยาววิทยา
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2517
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2523
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2540
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550